ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΑΛΕΠΑΣ»

  • Πρόεδρος :
   Σαλεβουράκης Εμμανουήλ
  • Αντιπρόεδρος :
   Πατσάκης Νεκτάριος
  • Γραμματέας :
   Κληματσάκη Μαρία
  • Ταμίας :
   Αλιφιεράκη Ελευθερία
  • Μέλη:
   Βουράκη Μαρία
   Σταυρίδη Ισμήνη
  • Καστρινάκης Κωστας – 9ο Δημοτικό
   Λάμπρου Κώστας – 10ο Δημοτικό
   Τσουφάκη Λία- 11ο Δημοτικό
   Χασαπάκη Κατερίνα – 7ο Γυμνάσιο
  • Κατεχαράκης Αντώνιος – Μουσικό Σχολείο
  • Αναπληρωματικοί:
   Αρχοντάκη Μαρία
  • Βεστάκης Αντώνης
  • Κιντριλη Αναστασία
   Βαλάκη Εφουέλα -11ο Δημοτικό
   Λιβιάκη Άννα – 7ο Γυμνάσιο
   Κελάκης Τάσος -9ο Δημοτικό
   Παγγείου Βάσω – 10ο Δημοτικό

   

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ «ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ»

Περιεχόμενα (υπερσύνδεσμοι):

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1° – Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Το  σωματείο αρχικά ιδρύθηκε με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ – ΧΑΝΙΩΝ «ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ», με έδρα τη συνοικία ΧΑΛΕΠΑΣ της πόλης Χανίων, και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’αριθμόν 13/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων με αριθμό καταχώρησης 7 και χρονολογία 29-2-2012 βιβλίο Θ Σωματείων.

Το σωματείο λειτουργεί συνέχεια μέχρι σήμερα με έδρα τη συνοικία ΧΑΛΕΠΑΣ της πόλης Χανίων και με την τελευταία τροποποίηση κωδικοποίηση του Καταστατικού του , που έγινε στις 30-3-2016 από την καταστατικό για να ισχύσει για το μέλλον ενώ η επωνυμία παραμένει η ίδια ήτοι “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ – ΧΑΝΙΩΝ «ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ”.Έδρα του σωματείου παραμένει η συνοικία της Χαλέπας.

Άρθρο 2° – Σκοποί

Σκοποί του σωματείου είναι:

 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου, καθώς και η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των γενικότερων όρων ζωής των κατοίκων της συνοικίας Χαλέπας της πόλης των Χανίων Κρήτης, όπως αυτή οριοθετείται από τον Δήμο Χανίων.
 • Η δωρεάν συλλογή και διανομή τροφίμων και λοιπών ειδών πολυκαταστημάτων σε άπορους συνανθρώπους μας, είτε μέσω οργανωμένων συσσιτίων, ιδρυμάτων, οργανισμών ή απευθείας από τις εγκαταστάσεις του συλλόγου
 • Η προβολή, χωρίς διακρίσεις, των προβλημάτων των κατοίκων της συνοικίας Χαλέπας Χανίων.
 • Η συλλογική και υπεύθυνη μελέτη των τοπικών κοινωνικών ή άλλων προβλημάτων και η διεκδίκηση για επίλυσή τους.
 • Η συμβολή στην οικιστική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον, αναδεικνύει τον πολιτισμό, διατηρεί τα ιστορικά μνημεία και στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με τη διαχείριση ελεύθερων χώρων και την ανάπτυξη αθλητικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων με το Δήμο Χανίων όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής , πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, βιβλιοθήκη κ.λ.π.
 • Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με άλλους φορείς ή συλλόγους της ευρύτερης περιοχής για την επίλυση γενικότερων προβλημάτων.
 • Η συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της συνοικίας της Χαλέπας για την ανάπτυξη κοινών δράσεων που ενισχύουν την ενότητα και αποτελεσματικότητά τους.
 • Η συγκρότηση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων όπου αυτά είναι δυνατόν να συγκροτηθούν και η συμμετοχή τους σε τοπικά πανελλαδικά πρωταθλήματα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που βάζουν κάθε φορά οι επίσημα διοργανώτριες αρχές.
 • Η συνεργασία με τοπικά σωματεία όπου δεν είναι δυνατή η αυτόνομη παρουσία του συλλόγου.
 • Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 3° – Μέσα

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, εκδόσεων κ.λ.π.
 • Παραστάσεις, διαβήματα, δημοσιεύσεις, συνεργασίες με άλλους συλλόγους για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς του σωματείου.
 • Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κατοίκους, καθώς και

με άλλους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής για την επίλυση θεμάτων σχετικών με την καθαριότητα, διαμόρφωση χώρων κ.λ.π.

 • Διοργάνωση διάφορων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του σωματείου.
 • Με χρήση κάθε άλλου νομίμου μέσου.

Μετάβαση σε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

 

Άρθρο 4° – Ιδρυτικά μέλη

Ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι όλοι αυτοί που υπογράφουν στο παρόν καταστατικό και οι οποίοι είναι αυτοί που συνέλαβαν την ιδέα της σύστασης του παρόντος σωματείου. Αυτοί έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις καθώς και τα ίδια δικαιώματα των τακτικών μελών.

Άρθρο 5° – Μέλη

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α) Τακτικά: Μέλη γίνονται οι γονείς των πέντε σχολείων της συνοικίας της Χαλέπας, δηλαδή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, των συστεγαζομένων στα παραπάνω Δημοτικά Νηπιαγωγείων, του 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων, του Μουσικού Σχολείου Χανίων και του 7ου Γυμνασίου Χανίων και όσων σχολείων πρόκειται να ιδρυθούν, οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολείων, καθώς και κάτοικοι της συνοικίας της Χαλέπας. Επίσης, τακτικά μέλη γίνονται γονείς παιδιών που αποφοίτησαν από τα παραπάνω σχολεία και απόφοιτοι των παραπάνω σχολείων της συνοικίας της Χαλέπας.

Β) Επίτιμα: Επίτιμα μέλη γίνονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ενισχύουν το σωματείο, είτε ηθικά είτε υλικά. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. Μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου, ούτε μπορούν να εκλέγουν ή να εκλεγούν στα όργανα του σωματείου.

Άρθρο 6° – Οροι εισδοχής νέων μελών

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου. Για την εγράφη απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του Σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα (60η) μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή του μέλους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα και τηλέφωνο) και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν ανήκει ή υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, όπως τροποποιούμενο, ισχύει κάθε φορά. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση δικαιώματος εγγραφής του είτε για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης. Δεν απαιτείται η πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του Σωματείου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους στο Σωματείο, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

Άρθρο 7

Κωλύματα εγγραφής μελών –περιορισμοί

 • Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του Σωματείου, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του Σωματείου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99  και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 • Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, οι επόπτες, σημειωτές, κριτές, χρονομέτρες, αφέτες, παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
 • Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 • Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα.
 • Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα.
 • Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου, το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με το Σωματείο και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η ίδια απαγόρευση ισχύει για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, εφόσον κάποιο από τα αθλήματα που καλλιεργεί το Σωματείο περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
 • Πρόσωπο – μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και φυσικά απολύει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Άρθρο 8° – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν μεταξύ τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα:

α) Να μετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σωματείου.

β) Να παίρνουν μέρος στην λήψη αποφάσεων του σωματείου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

γ) Να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, εφόσον και πάλι είναι ταμιακά τακτοποιημένα.

δ) Να εκφράζονται ελεύθερα και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματα τους στα όργανα του σωματείου.

Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση:

α) Να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους.

β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

γ) Να μην καταστρατηγούν τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.

δ) Να ενεργοποιούνται στις επιδιώξεις του σωματείου, τις σύμφωνες με

το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων μελών, τις παρακάτω ποινές:

α) Έγγραφη παρατήρηση,

β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη,

γ) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους κλπ. του Σωματείου προσωρινά ή οριστικά και

ε) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

 

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων αθλητών, τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι ένα χρόνο. Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανώτερους, μέσα στ’ αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα του Σωματείου. Κανένας απ’ τους παραπάνω δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί.

Άρθρο 9      Διαγραφή μελών

 

Η διαγραφή μέλους του Σωματείου διενεργείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Ειδικότερα:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος του Σωματείου, εφόσον η συμπεριφορά του είναι απρεπής ή με πράξεις παράνομες ή και παραλείψεις ανάρμοστες για την ιδιότητά του βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση διαγραφής υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος που διαγράφηκε, σύμφωνα με τα ως άνω,  δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης διαγραφής να καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου αντιρρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στη Γενική Συνέλευση την απόφασή διαγραφής, τις αντιρρήσεις του μέλους  και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση περί της αποδοχής ή απόρριψης των αντιρρήσεων. Η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία και σε μυστική ψηφοφορία αποφαίνεται για την οριστική διαγραφή ή μη του μέλους.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου διαγράφονται όσα μέλη καθυστερούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους πέραν του ενός (1) έτους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο προς διαγραφή μέλος, το οποίο και δύναται να καταθέσει αντιρρήσεις μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφασίζει σε ανοικτή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία αμετακλήτως για τη διαγραφή ή μη του μέλους. Σε περίπτωση που το προς διαγραφή μέλος δεν καταθέσει αντιρρήσεις πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή καταθέσει τις αντιρρήσεις εκπρόθεσμα, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να εξετάσει την ουσία των αντιρρήσεων και το μέλος διαγράφεται οριστικά από το Σωματείο.

γ) Μέλος για το οποίο, μετά την εγγραφή του, συντρέχουν οι περιορισμοί ή τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού διαγράφεται αυτομάτως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού

 Αρθρο 10   Παραίτηση –αποχώρηση μελών

 

Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί από την ιδιότητά του οποτεδήποτε το επιθυμεί, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Το  Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως μετά την υποβολή δήλωσης παραίτησης συνεδρίασή του οφείλει να εκδώσει απόφαση διαγραφής του μέλους αυτού, χωρίς να εξετάσει τους λόγους και να καταχωρήσει τη διαγραφή στο σχετικό βιβλίο μελών.

Μετάβαση σε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 11° Πόροι Σωματείου

Πόροι του σωματείου είναι:

 • Η τακτική ετήσια συνδρομή από ευρώ ένα (1 €). Το πιο πάνω ποσό αυξομειώνεται με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης.
 • Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου.
 • Έσοδα από εκδόσεις ημερολογίων, διοργάνωση εκθέσεων, κ.λ.π.
 • Τυχόν δωρεές και επιχορηγήσεις από κάθε νόμιμη πηγή. Δωρεές ή κληρονομιές που δεσμεύουν υπέρμετρα το σωματείο τελούν υπό την έγκριση της Γ.Σ..
 • Οι τόκοι πιθανών καταθέσεων σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα.
 • Κρατικές , δημοτικές, ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.
 • Κάθε άλλος νόμιμος πόρος ή επιχορήγηση ή ενίσχυση.
 • Τα έσοδα από διοργάνωση αγώνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 12° – Όργανα

Όργανα του σωματείου είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου (Γ.Σ.).
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Περιορισμένης χρονικής διάρκειας όργανο του σωματείου είναι η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ.Ε.)

Άρθρο 13 – Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο, ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Σωματείου. Τη Γενική Συνέλευση συγκροτούν τα μέλη του Σωματείου, εφ’ όσον είναι ταμειακώς ενήμερα και αφού έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο μητρώο μελών του Σωματείου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Κάθε μέλος πρέπει να παρίσταται αυτοπρόσωπα και δικαιούται μία ψήφο. Πέραν των ως άνω, στη Γενική Συνέλευση δύναται να συμμετέχουν ανεξαιρέτως όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη, εντούτοις, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 14 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκλέγει και να ανακαλεί ολικά ή μερικά τα όργανα της Διοίκησης, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την Εφορευτική Επιτροπή ή/και αποφάσεις αυτών. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της Διοίκησης, και να απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί το Καταστατικό, να αποφασίζει για τη διάλυση και τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου.

β) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Γενική Συνέλευση του Σωματείου:

 1. Ελέγχει και εγκρίνει ή καταψηφίζει το διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της περιόδου, που έληξε.
 1. Ελέγχει και εγκρίνει ή καταψηφίζει τον οικονομικό απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου, που έληξε.
 1. Ελέγχει και εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό της νέας περιόδου.
 1. Ελέγχει και εγκρίνει ή καταψηφίζει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί της οικονομικής διαχείρισης.
 1. Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους που θα εκπροσωπούν το Σωματείο σε υπερκείμενο σωματείο.
 1. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος σε υπερκείμενο σωματείο (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κλπ).

 

 1. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
 1. Αποφασίζει τη συγχώνευση, με άλλα Σωματεία, ή τη συγχώνευση αθλητικών Τμημάτων του Σωματείου με τμήματα άλλων σωματείων που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια.
 1. Αποφασίζει και εγκρίνει τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή και του Νόμου.
 1. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και το διορισμό εκκαθαριστή.
 1. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σωματείο.
 1. Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή ή μη των μελών του Σωματείου. για τα οποία υπάρχει σχετική εισήγηση του Διοικητικού .
 2. Εγκρίνει την επιβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτων εισφορών.
 1. Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στον τρόπο και τον χρόνο καταβολής της εισφοράς των εγγεγραμμένων μελών.
 1. Αποφασίζει για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων.
 1. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 1. Αποφασίζει για την ίδρυση και δημιουργία νέων αθλητικών τμημάτων του Σωματείου ή την κατάργηση αθλημάτων του Σωματείου, κατόπιν πλήρους και εμπεριστατωμένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο.
 1. Αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.

Άρθρο 15 – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α) Κάθε χρόνο μέχρι τέλη Φεβρουαρίου  πραγματοποιείται στην έδρα του Σωματείου, Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η πρόσκληση αναρτάται και τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Σωματείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την εύλογη κρίση του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εφόσον επιθυμεί να δημοσιεύσει την πρόσκληση σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του Σωματείου ή να αποστείλει την πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου με επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη συντάσσεται και ο κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γιατί μέλη τα οποία βρίσκονται σε οικονομική αταξία δεν μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

γ)Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται:

 • Ο τόπος της Συνέλευσης.
 • Η χρονική διάρκεια με ημέρα και ώρα έναρξης.
 • Ο αύξων αριθμός της Συνέλευσης.
 • Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
 • Το αναγκαίο ποσοστό μελών για απαρτία της Συνέλευσης.

δ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί οποιοδήποτε μέλος να στείλει στο Σωματείο κάθε πρότασή του απόλυτα δικαιολογημένη και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή της πρότασης αυτής στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη.

ε) Προσθήκη νέων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη δεν γίνεται μετά την παρέλευση της ανωτέρω υπό (δ) προθεσμίας.

στ) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω προσώπων τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν σε ψηφοφορία το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) μέλη που εκτελούν χρέη γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης.

.

Άρθρο 16 – ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

α) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση των μελών που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του συνόλου των εγγεγραμμένων και ταμειακώς ενήμερων μελών, ή κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες της Τακτικής ούτε και η διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος σύγκλησης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλλει τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν όμως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση των μελών ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών το αργότερο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και με το υποβαλλόμενο από τα μέλη ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θέμα στην Ημερήσια Διάταξη που υπόκειται στη κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται είτε από τον Γενικό Γραμματέα του είτε από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον όμως πρόκειται: α) Για συζήτηση προτάσεως μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Για εκλογή νέας Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας της παλιάς, εκλέγεται προσωρινό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη που εκτελούν χρέη γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΑΠΑΡΤΙΑ –ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) ΑΠΑΡΤΙΑ: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ’ όσον τα παριστάμενα και ταμειακώς ενήμερα μέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το μισό πλέον ενός του συνόλου των μελών του Σωματείου. Εάν όμως δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται για έλλειψη απαρτίας και επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά  (7)  ημέρες στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση,  αρκεί  να  μνημονεύεται  η περίπτωση  αυτή στην πρώτη  πρόσκληση.   Κ΄ αυτήν  λογίζεται  ότι  υπάρχει  απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρισταμένων ταμειακώς ενήμερων μελών του, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.

β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Της Γενικής Συνέλευσης,   προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη δε Γραμματέα εκτελούν είτε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, είναι δε δυνατόν να προσυπογραφούν και από τα παριστάμενα μέλη ή από επιτροπή των μελών αυτών. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Δικαίωμα λόγου έχουν και εφόσον το επιθυμούν τα επίτιμα μέλη του Σωματείου.

 γ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία (το μισό πλέον ενός του συνόλου) των παρισταμένων μελών. Ειδικά για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή περί διάλυσης του Σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού πλέον ενός του συνόλου των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση του απολογιστικού έργου, προσωπικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων για υπερκείμενο σωματείο, καθώς και για όσες αποφάσεις καθορίζονται στο παρόν καταστατικό. Όταν πρόκειται για έγκριση Προϋπολογισμού, Απολογισμού, κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, εκλογή Προσωρινού Προεδρείου, η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με μυστική ψηφοφορία και αναλόγως την απόφαση που θα λάβει εκείνη τη στιγμή η Γενική Συνέλευση. Επίσης, για όσα θέματα δεν προβλέπεται μυστική ψηφοφορία,  η απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία . Η Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι για κάποιο θέμα που δεν προβλέπεται, είναι αναγκαίο να παρθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία, μπορεί με απόφασή της να εφαρμόσει τη λήψη αποφάσεως δια της μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 18 – ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Το Σωματείο διοικείται από εντεκαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ,τον Ειδικό Γραμματέα ,  τον Ταμία,  και έξι  (6) μέλη  συγκεκριμένα ένα μέλος θα είναι διοριζόμενο από τα εκάστοτε εκλεγμένα Δ.Σ. του κάθε σχολείου  σχολείου με όποιο τρόπο αυτά επιλέξουν και τα υπόλοιπα μέλη θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και για διετή (2) θητεία. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή να εκπροσωπούν το Σωματείο όσα πρόσωπα εμπίπτουν στου περιορισμούς και στα κωλύματα που αναφέρονται στο νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

Ο χρόνος των εκλογών είναι στο πρώτο δίμηνο κάθε δεύτερου έτους σε ακριβή ημερομηνία που ορίζεται από το Δ.Σ. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και μέχρι πέντε (5) αναπληρωματικά μελή.

Το ΔΣ υποχρεώνεται μόλις εκλεγεί και μέσα σε 15 ημέρες προσκαλούμενο από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο να συνέλθει και να συγκροτηθεί σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , Γραμματέα , Ταμία και Ειδικό Γραμματέα.

 

β) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Εξαιρετικά επιτρέπεται να καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι δαπάνες, διατροφής, διαμονής και κίνησής των εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και της έδρας του Σωματείου, όταν αυτές γίνονται για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίασή του, συγκαλείται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα .

δ) Όλοι οι προηγούμενοι είναι ανακλητοί, με απόφαση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στα μέλη του και άλλες αρμοδιότητες.

ε) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την εκλογή του νέου, να παραδώσει σ’ αυτό όλα τα έγγραφα, βιβλία, σφραγίδες, το ταμείο, τον απολογισμό διαχείρισης, υλικά κ.τ.λ. και γενικώς οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση του Σωματείου.

Άρθρο 19 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προφορικής ή έγγραφης πρόσκλησης του προς τα μέλη ή όσες φορές ζητήσουν τούτο εγγράφως από το Πρόεδρο τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αναφέρουν απαραίτητα στη αίτηση τους τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπήσει ένα (1) μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του, η οποία θα ισχύει για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά τη κρίση του να διαγράψει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αδικαιολόγητα απουσιάζει από τέσσερις  (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε οκτώ αδιακριτα , αντικαθίσταται δε αυτό από τον πρώτο έχοντα σειρά αναπληρωματικό μέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΑΡΤΙΑ: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ’ όσον παρίστανται και εκπροσωπούνται σ’ αυτό έξι (6) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα παρόντα μέλη, μετά τη καθαρογραφή τους. Παράλληλα και πριν από τη καθαρογραφή των πρακτικών στο Βιβλίο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα, μπορούν να τηρούνται συνοπτικά πρόχειρα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως, από τα παριστάμενα μέλη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικών ή εκτάκτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων και επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Κενές θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε (5), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στη διοίκηση του Σωματείου, εκτός από αυτά που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

 1. Διαχειρίζεται τη περιουσία του Σωματείου.

 

 1. Εγκρίνει τις πάσης φύσης δαπάνες, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

 1. Προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές αυτών.

 

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και το Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.

 

 1. Επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές στα μέλη και στους Αθλητές του.

 

 1. Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 

           

β) Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους τους, τα τέκνα τους, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα που μετέχουν τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την απόφαση αυτή.

 

γ) Εξαιρετικά επιτρέπεται η ταμειακή διευκόλυνση του Σωματείου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του Σωματείου μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, απ’ τα μέλη του Σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 21 – ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον τρεις απ’ τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωματείου. Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη.

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των Γραφείων και των Λεσχών καθώς και του προσωπικού του Σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σ’ οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για τη κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη απ’ τις καταθέσεις ή κι όλες τις καταθέσεις.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει επιστολές, ανακοινώσεις, δελτία τύπου , τις προσκλήσεις για την γενική συνέλευση, ενημερώνει τον τύπο και οργανώνει την παστρουσίαση στα μεσα μαζικής ενημέρωσης..Τον ειδικό γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενα αναπληρώνει ο γραμματέας του ΔΣ.

Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα, που ανατίθενται σ’ αυτούς.

Άρθρο 22 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο απ’ την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθορίζεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τριών μελών της, η οποία και θα πρέπει να λάβει χώρα δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι τριετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστο απ’ τα τρία τακτικά της μέλη.

Άρθρο 23   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται κάθε τρία (2) χρόνια στην Τακτική Γενική Συνέλευση από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών. Μετά τη συλλογή του απαραίτητου υλικού συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες για τα όργανα του Σωματείου. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.

Άρθρο 24 – ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι ομάδες μελέτης συγκροτούνται και λειτουργούν με ευθύνη του ΔΣ για ειδικές εργασίες ή δραστηριότητες του σωματείου .Φροντίζουν για την υολοποίηση των σκοπών του σωματείου και εισηγούνται στο ΔΣ ή στη Γενική Συνέλευση σχέδια και προγράμματα ηγια έγκριση.Ο αριθμός των ομάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.Οι ομάδες μελέτης συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα , την συχνότητα των οποίων καθορίζουν τα ίδια μέλη των ομάδων.

Άρθρο 25 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α) Η εκλογή των ανωτέρων οργάνων του Σωματείου γίνεται είτε με το σύστημα της απλής αναλογικής (συνδυασμοί) είτε με τα άτομα που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους (ενιαίο ψηφοδέλτιο). Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται σε κάθε ψηφοδέλτιο να μπαίνουν μέχρι τεσσερεις  (4) σταυροί προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και μέχρι τρεις (3) σταυροί για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για τους αντιπροσώπους σε υπερκείμενα σωματεία θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ανάλογα τον αριθμό των ατόμων που θα απαιτείται να συμμετέχουν στα υπερκείμενα σωματεία.

 

β) Συνδυασμοί: Σε περίπτωση  συνδυασμών, οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

γ) Ενιαίο Ψηφοδέλτιο: Εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί, είναι δυνατό, οι εκλογές να γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στα όργανα του Σωματείου που έχουν θέσει υποψηφιότητα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, αντιπρόσωποι σε υπερκείμενα σωματεία).

Μετάβαση σε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 26 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

α) Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3/4 των παριστάμενων μελών. Διαλύεται ακόμα και στην περίπτωση όπου τα μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από δέκα (10). Το υπό διάλυση Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοσμένων των σχετικών περί σωματείων διατάξεων του Α.Κ. και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται και ο/οι εκκαθαριστής/ες του Σωματείου.

β) Όταν το Σωματείο διαλυθεί, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

Άρθρο 27 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

α) Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης.

β) Η Γενική  Συνέλευση που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του Καταστατικού αυτού πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι κατ’ άρθρο και στο σύνολό του τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των παριστάμενων μελών.

Άρθρο 28

Τήρηση βιβλίων

Το Δ.Σ. οφείλει να διατηρεί και να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

 • Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αποφάσεων Γ ενικών Συνελεύσεων.
 • Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
 • Εσόδων – Εξόδων (Ταμείου).
 • Εκδηλώσεων.
 • Ευρετηρίου – Μητρώου Μελών.
 • Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής Δ.Σ.
 • Πρωτόκολλο Εισερχομένων – Εξερχόμενων εγγράφων.

Ακόμα το Δ.Σ. μπορεί να τηρεί φωτογραφικό κ.λ.π. αρχείο από τις εκδηλώσεις του σωματείου.

Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον αρμόδιο  εξουσιοδοτημένο όργανο

 

 β) Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

γ) Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 29 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 30 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

α) Το Σωματείο δύναται να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου (Ένωσης, Ομοσπονδίας) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) των παριστάμενων μελών της. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από Ένωση ή Ομοσπονδία, και σύμφωνα με την υπ` αριθμόν 3556/1997 Υπουργική απόφαση. Επίσης, το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος Αθλητικών Οργανώσεων της Ευρώπης, πάλι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

β) Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας του που διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού του, του αθλητικού νόμου και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα από το βαθμό του, στην αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα.

γ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

δ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και το πλαίσιο συμμετοχής του Σωματείου σε αυτές. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Σωματείου σε αυτές είναι δεσμευμένοι από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για όποιο θέμα υπάρχει σχετική απόφαση. Για τα υπόλοιπα θέματα αποφασίζουν σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Σωματείου και οι αποφάσεις τους αυτές ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ε) Η εκλογή των αντιπροσώπων σε υπερκείμενα σωματεία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος Καταστατικού.

στ) Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη συμμετοχή του Σωματείου σε υπερκείμενο σωματείο μαζί με τις αρχαιρεσίες για τα δικά της όργανα, θα εκλέξει και τους αντιπροσώπους του Σωματείου για το υπερκείμενο αυτό σωματείο. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκλεγεί τα δικά της όργανα, τότε η Γενική Συνέλευση θα προχωρήσει σε αρχαιρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος Καταστατικού,  μόνο για την εκλογή των αντιπροσώπων σε υπερκείμενο σωματείο.

 

Άρθρο 31 – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

α)  Επιτρέπεται η συγχώνευση του Σωματείου με άλλο σωματείο που εδρεύει εντός της ίδιας Περιφέρειας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) των παριστάμενων μελών της.

β) Σύμφωνα με τα ως άνω (υπό α) οριζόμενα επιτρέπεται και η συγχώνευση αθλητικών τμημάτων του Σωματείου που καλλιεργούνται στον ίδιο κλάδο άθλησης με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου.

γ) Σε περίπτωση συγχώνευσης με άλλο αθλητικό σωματείο ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του Σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα Βιβλία του Σωματείου στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προσκομίζοντας ταυτοχρόνως στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πιστοποιητικό περί διαγραφής του Σωματείου από τα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 32 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για χρονικό διάστημα ενός χρόνου και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση.

 

Άρθρο 33 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο που οι αποφάσεις του πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 78 – 106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στη σωματειακή νομοθεσία και του Νόμου 2725/99 «Ερασιτεχνικός- Επαγγελματικός Αθλητισμός» όπως τροποποιούμενος ισχύει μέχρι και σήμερα.

Άρθρο 34 – Γ ενικές διατάξεις

 1. Το προσωρινό Δ.Σ υποχρεώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την δικαστική αναγνώριση του σωματείου να διεξαγάγει εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου.
 2. Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή, φέρει το όνομα του σωματείου περιμετρικά και στο κέντρο απεικονίζονται τέσσερις ανθρώπινες φιγούρες περιπεπλεγμένες σε σφαιρικό σχήμα.
 3. Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται η έννοια της “απαρτίας” εννοείται των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 4. Το σωματείο διαλύεται είτε υποχρεωτικά, αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20), είτε με απόφαση της Γ.Σ., που συνέρχεται σε νόμιμη απαρτία του 1/2 των μελών και με πλειοψηφία για την απόφαση των 3/4 των παρευρισκομένων. Σε περίπτωση διάλυσης η τύχη της περιουσίας ρυθμίζεται από την Γ.Σ., η οποία όμως δεν μπορεί να το διαθέσει νια άκοπους διάφορους από τους σκοπούς του σωματείου.
 5. Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με την απαρτία και. πλειοψηφία της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου.
 6. Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και με τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Άρθρο 35° (τελευταίο)

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (35) άρθρα (μαζί με το τελευταίο), συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ άρθρον και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε σήμερα κατ’άρθρο από την Γενική Συνέλευση των μελών του που συγκλήθηκε  για το σκοπό αυτό την 30 Μαρτίου 2016 και θα ισχύσει , όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Ειρηνοδικείου Χανίων. Η γενική Συνέλευση ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή του στο τηρούμενο οικείο βιβλίο.

Μετάβαση σε:

 

Οι χορηγοί μας